Bærekraftig matproduksjon

Kvidul skal være fremtidens oppdrettsselskap. Vi kombinerer fokus på innovasjon, bærekraft og operasjonell fortreffelighet.

Utfordringer

Tradisjonell sjøbasert oppdrett møter stadig større utfordringer knyttet til miljø, biologi og geografi. Lokal miljøforurensing har nådd uakseptable nivåer. Sykdommer spres til villfisk. Havbunnen i fjordene påvirkes negativt av avfall og ekskrementer fra åpne merder. Det er utfordrende å ivareta god fiskevelferd, der lus er en betydelig utfordring. Totalt sett bidrar disse utfordringene til begrensede utsikter for videre vekst i tradisjonell sjøbasert oppdrett.

Kvidul skal drive fremtidens produksjon av sjømat i lukkede oppdrettsanlegg på land. Vi skal oppnå bærekraftig matproduksjon med den beste fiskevelferd

Løsninger - fiskehelse

I et lukket anlegg har vi kontroll på fiskens helse. Vi kan gi fisken best mulig vannkvalitet. Vi unngår problemer med lus. Vi unngår spredning av sykdommer.

Bedre fiskehelse – premium kvalitet

Løsninger - miljø

I et lukket anlegg har vi kontroll på utslipp og avfall. Med nyeste teknologi innen vannrensing, RAS og slambehandling skal vi rense alt vann som slippes ut, slik at vi unngår å belaste fjordene med kjemisk og biologisk avfall. Avfall fra produksjonen skal brukes til energi- og planteproduksjon. Kvidul skal håndheve prinsippet om nullutslipp med vår grønne verdikjede.

Bedre miljø – bedre framtid
Kvidul’s første oppdrettsanlegg vil bli bygget på Brennholmen i Åfjord kommune. Det arbeides med andre konkrete lokasjoner i regionen for etablering av flere landbaserte anlegg.
Detaljert reguleringsplan er godkjent. Det første anlegget er planlagt å være klart for produksjon i første halvdel av 2024.
Anlegget ligger i nær tilknytning til skipsleia gjennom Stokksundet, der blant annet Hurtigruten har daglige passeringer.
Vi har utviklet et unikt konsept for oppdrettsanlegget på Brennholmen. Anlegget er planlagt for en årlig produksjon av 10 mill smolt og 20 000 tonn matfisk med gjennomsnittlig vekt på 5 kg. Detaljert reguleringsplan er godkjent, og avtale om erverv av tomt er inngått.
Utbyggingen på Brennholmen i Åfjord kommune er planlagt bygd ut i 2 faser. Fase 1 omfatter produksjon av 10.000 tonn matfisk og 10 millioner smolt og fase 2 er planlagt med 10.000 tonn matfisk.
Det landbaserte oppdrettsanlegget vil ligge godt skjermet bak naturlige elementer i skjærgården. Slik tar vi hensyn til miljø og natur. Bildet viser utsynet fra broen på Hurtigruten mot anlegget.